VARSITY

Varsity 145.jpg

#4  Maddie Yang, Junior

#5  Sabrina Colacion, Junior

#11 Rana Abaker, Senior

#12 Cordelia Tran, Senior

#13 Hallie Coleman, Senior

#14 Destiny Cobb, Senior

#24 Jackie Ledezma, Senior

#25 Kylie Thompson, Senior

#32 Grace Basas, Senior

#33 Sandy O'Sullivan, Senior

#34 Amiyah Williams, Junior

#50 Symantha Hernandez, Senior

Coach Bryan Kennebrew

Coach Megan Reeves

Junior Varsity

JV 149.jpg

#1   Jasmine Jimenez

#4   Leila Wahid

#11  Karen Ceballos

#12  Lana Pascual

#22  Jasmine Nickleberry

#23  Hailey Martinez

#24  Savannah Zaragoza

#33  Sydney Basham

Coach Zack Fraizer

FROSH/SOPH

FroshSoph.jpg

#2    Kristynna Diocson

#3    Marie Stewart

#10  Aminah Crew

#13  Olivia Deneal-Hansen

#14  Samantha Ramirez

#25  Serena Pacheco

Coach Susan Valdez